Oefenen voor de Doorstroomtoets 2023-2024

Zit je in groep 8 van de basisschool, oefen dan bij Bijlesuur wekelijks 1,5 uur (of twee keer 1,5 uur per week) voor de Doorstroomtoets. Na de zomervakantie heb je nog maar 20 schoolweken om te oefenen tot aan de Doorstroomtoets.

Begin februari 2024 vindt voor alle leerlingen van alle basisscholen in Nederland de Doorstroomtoets plaats. Iedere basisschool kiest zijn eigen vorm: Cito Doorstroomtoets of Route 8, Iep, Dia, AMN of DOE-toets.

Bij Bijlesuur kun je alle onderdelen van de Doorstroomtoets oefenen:

Taal

 • zinsontleding (redekundig ontleden): persoonsvorm, onderwerp, naamwoordelijk gezegde, werkwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling, voorzetselvoorwerp 
 • woordbenoemen (taalkundig ontleden): lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord (incl. zelfstandig werkwoord en koppelwerkwoord), voorzetsel, persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord, bijwoord, aanwijzend voornaamwoord, wederkerend voornaamwoord
 • werkwoorden: de regels toepassen van  tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, onvoltooid deelwoord en toekomende tijd
 • niet-werkwoorden: spellingscategorieën en regels, (klank)lettergrepen, schrijfwijzen en hoe leer ik snel woordjes voor een dictee, voor- en achtervoegsels (en hun betekenis)
 • interpunctie (leestekens): punt, komma, puntkomma, dubbele punt, vraagteken, uitroepteken, aanhalingstekens, apostrof, gedachtestreepjes, gedachtepuntjes, tussen haakjes zetten

Rekenen

 • getallen: getalrelaties en elementaire bewerkingen met plus, min, keer en delen, ook met kommagetallen en breuken
 • verhoudingen: breuken, procenten, kommagetallen; daarbij komen ook de onderlinge relaties aan bod 
 • meten en meetkunde: lengte, oppervlakte, omtrek, gewicht, inhoud, tijd, snelheid en geld; aflezen van meetresultaten, omzetten van maateenheden; opbouw van decimale structuur van het metriekstelsel
 • verbanden: tabellen, diagrammen, grafieken, legenda’s en assenstelsels en het aflezen van kaarten en het met elkaar in verband brengen van de gegevens uit verschillende informatiebronnen

Lezen

 • begrijpend lezen van verhalen, weet-teksten, gedichten en doe-teksten: opbouw van de tekst met titel, tussenkopjes, illustraties, bron, inleiding, slot, middenstuk, alinea’s,  hoofdgedachte, kernzin, tekstverbanden en signaalwoorden, tekstdoel (amuseren, activeren, informeren, instrueren en overtuigen), feit en/of mening
 • gatenteksten: interpreteren hoe woorden, zinsdelen en zinnen in relatie tot elkaar staan; verbanden leggen met wat je al uit de tekst weet; woordenschat vergroten door woorden/antwoordmogelijkheden op te zoeken in een (online) woordenboek; radend lezen tegengaan door heel precies te moeten lezen
 • samenvatten: de hoofdgedachte en kernzinnen van alle alinea’s weten te vinden; verkort kunnen weergeven van een alinea; een pijlenschema, stroomschema, tabel, begrippenlijst of vraag/antwoordlijst kunnen maken van een tekst
 • opzoeken: het opsporen van informatie in verschillende bronnen (krant, woordenboek, website, studieboek, reisgids) door scannend en/of grondig te lezen

Schrijven

 • reviseren van teksten: aanpassen van verkeerd geformuleerde zinnen en woorden; leestekens juist toepassen; ontbrekende informatie aanvullen  

Online en vooral ook op papier oefenen
De leerling oefent met de aanpak van de vraag/vragen. Alle stapjes van een vraag en het antwoord worden op papier uitgewerkt. Doordat een leerling telkens het antwoord moet toelichten aan de coach, komt de leerling boven de stof te staan. Alles wat een leerling niet begrijpt, wordt haarfijn uitgelegd. Maak je een foutje dan mag je niet doorgaan. Begrijp je waarom je het foutje hebt gemaakt? Iedere leerling krijgt een eigen inlogcode voor het online oefenprogramma. Een leerling kan zo thuis extra oefenen. De inlogcode is geldig tot en met half februari.

WhatsAppGroepje
Gelijk wanneer de leerling is geweest, ontvangt de ouder/verzorger een voortgangsberichtje in de gezamenlijke WhatsAppGroep, waarin ook de leerling en de leerkracht (op verzoek) deelnemen.

Mooie locatie  
De lessen vinden plaats op de Pelmolen 8 in Houten
 

Kosten > zie tarieven en de betalingsvoorwaarden

Aanmelden > via het aanmeldformulier

 

 

Scroll naar boven